آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان

بخش مهندسی عمران بخش مهندسی برق بخش مهندسی مکانیک بخش مهندسی شیمی بخش مهندسی کامپیوتر بخش ریاضی و علوم کامپیوتر
آزمایشگاه بتن آزمایشگاه کنترل و الکترونیک صنعتی آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک آزمایشگاه شیمی آلی و تجزیه آزمایشگاه شبکه 1 آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایشگاه مدار منطقی آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک آزمایشگاه عملیات واحد آزمایشگاه شبکه 2 آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه بلوک و بتن تحقیقاتی آزمایشگاه ماشین آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات آزمایشگاه کنترل فرآیند مرکز نرم افزاری 1 آزمایشگاه فیزیک 3
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته آزمایشگاه مدار الکترونیک آزمایشگاه مقاومت مصالح آزمایشگاه شیمی و مواد غذایی مرکز نرم افزاری 2  
آزمایشگاه هیدرولیک آزمایشگاه مبانی برق آزمایشگاه سیالات   مرکز نرم افزاری 3  
آزمایشگاه قیر و آسفالت   آزمایشگاه فناوری های نوین      
آزمایشگاه کیفیت خاک و آب          
آزمایشگاه محیط زیست