نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه انتقال حرارت

آزمایشگاه انتقال حرارتلیست وسایل آزمایشگاه انتقال حرارت

 
 

ردیف

نام دستگاه

تعداد

کاربرد

1

انتقال حرارت جابجایی

1

بررسی انتقال حرارت به شیوه جابجایی آزاد و اجباری

2

انتقال حرارت تشعشعی

2

بررسی تشعشع حرارتی و تشعشع نور

3

انتقال حرارت هدایت سیال

1

بررسی نحوه انتقال حرارت هدایتی در سیالات                                                                       

4

انتقال حرارت هدایت جامدات

1

تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات                                                                       

5

مبدلهای حرارتی صفحه ای و لوله ای

1

تعیین ضریب انتقال حرارت                                                                       

6

جوشش

1

آشنایی با فرآیند جوشش، مشاهده مراحل مختلف آن

7

تقطیر

1

آشنایی با انواع میعان قطره‌ای و فیلمی، مقایسه ضرایب انتقال حرارت آنها