نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آز فیزیک 2

آز فیزیک 2محل استقرار

خلاصه کارکرد

نام دستگاه/وسایل/مواد

ردیف

آزمایشگاه فیزیک 2

قانون اهم

مقاومت جعبه ای تکی 100 اهمی

1

آزمایشگاه فیزیک 2

قانون اهم

مقاومت جعبه ای تکی 330 اهمی

2

آزمایشگاه فیزیک 2

قانون اهم

مقاومت جعبه ای تکی 220 اهمی

3