نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات آزمایشگاهی عمران

خدمات آزمایشگاهی عمران


الف: آزمایشگاه کیفیت آب و خاک

تجهیزات آزمایشگاه کیفیت آب و خاک

 • جذب اتمی کوره گرافیتی 
 • دستگاه BOD , COD ماده آلی و مواد بیولوژیکی (در حال راه­اندازی)
 • دستگاه های هضم و آنالیز مواد غذایی (در حال راه­اندازی)
 • تقطیر آب
 • سانتریفیوژ
 • آسیاب گلوله ای
 • ترازو با دقت 0001/0
 • کدورت، شوری و پ هاش سنج
 • کوره با دمای بالا

خصوصیات قابل سنجش خاک و آب

 • عناصر سنگین مانند آهن، منگنز، مس، روی، سرب، کادمیم، کروم، آرسنیک و غیره (دقت در حد ppb)
 • هدایت الکتریکی، کدورت، اسیدیته، ...
 • خصوصیات بیولوژیکی و آلی آب مانند نیاز اکسیژن شیمیایی و بیولوژیکی
 • اندازه گیری گچ، آهک، ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، ...
 • خصوصیات فیزیکی مانند جذب آب و املاح، تخلخل، دانسیته، و ...

 

ب: آزمایشگاه مکانیک خاک

تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاک

 • جذب اتمی کوره گرافیتی 
 • دستگاه BOD , COD ماده آلی و مواد بیولوژیکی (در حال راه­اندازی)
 • دستگاه های هضم و آنالیز مواد غذایی (در حال راه­اندازی)
 • تقطیر آب
 • سانتریفیوژ
 • آسیاب گلوله ای
 • ترازو با دقت 0001/0
 • کدورت، شوری و پ هاش سنج
 • کوره با دمای بالا

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه مکانیک خاک

 • آزمونهای مختلف مکانیکی و هیدرولیکی خاک مانند مقاوت تک محوری و سه محوری، چسبندگی، اصطکاک، ضریب هداست هیدرولیکی، تورم و نشست خاکها، رطوبت بهینه، منحنی مشخصه آب و خاک، حد انقباض، حد خمیرایی، حد روانی، دانه بندی، .....
 • نمونه برداری از خاک ها
 • بازسازی خاک برای کارایی های مختلف
 • مشاوره و تفسیر نتایج

 

ج: آزمایشگاه بتن، سیمان و بلوک

تجهیزات آزمایشگاه بتن، سیمان و بلوک

 • جک بتن شکن مقاومت فشاری و کشش بتن
 • مدول الاستیسیته بتن
 • نفوذیری بتن (در حال راه اندازی)
 • هوای بتن
 • تجهیز بتن خودمتراکم
 • جک بلوک های بتنی

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه بتن، سیمان و بلوک

 • آزمون های مختلف بتن، سیمان و بلوک مانند مقاومت فشاری، کششی، مدول الاستیسیته، جذب آب، نفوذ پإیری، جذب عناصر، ارائه طرح اختلاط انواع بتن ها
 • مشاوره در زمینه ساخت بتن سبز، جاذب، سبک، پرمقاوم، پلاستیک و ...

 

د: آزمایشگاه قیر و آسفالت

تجهیزات آزمایشگاه قیر و آسفالت

 • UTM (در حال آماده سازی)
 • اکسترکشن
 • ذوب و یخبندان
 • آون
 • درجه اشتغال
 • درجه نرمی
 • حمام مارشال
 • جک مارشال

آزمون های قابل انجام در آزمایشگاه قیر و آسفالت

 • انجام آزمایشهای مختلف قیر مانند درجه نفوذ، وزن مخصوص، نقطه نرمی، درجه حلالیت، کشش پذیری، افت وزنی، لعاب نازک قیر، درجه اشتعال
 • آزمایشهای مصالح سنگدانه ای مانند دانه بندی، حدود اتربرگ، سوزنی-پولکی، سایش لس انجلس
 • آزمایشهای آسفالت مانند:  طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال، استقامت، نقطه نرمی، وزن مخصوص قیر، اکسترکشن قیر از آسفالت، مقاومت کششی غیر مستقیم (حساسیت رطوبتی)، خستگی به روش کشش غیر مستقیم، خزش استاتیکی، خزش دینامیکی، مدول برجهندگی آسفالت، مدول برجهندگی مصالح سنگدانه­ای و خاک، بارگزاری سه محوری آسفالت، ...
 • مشاوره در زمینه طرح اختلاط و انواع روسازی، ...

 

ه: آزمایشگاه هیدرولیک

تجهیزات آزمایشگاه هیدرولیک

 • فلوم
 • پمپ
 • دستگاه های مورد نیاز آزمایشات شبیه سازی رسوب و آب