نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان

فهرست آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان


آزمایشگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان

بخش مهندسی عمران بخش مهندسی برق بخش مهندسی مکانیک بخش مهندسی شیمی بخش مهندسی کامپیوتر بخش ریاضی و علوم کامپیوتر
آزمایشگاه بتن آزمایشگاه کنترل و الکترونیک صنعتی آزمایشگاه انتقال حرارت و ترمودینامیک آزمایشگاه شیمی آلی و تجزیه آزمایشگاه شبکه 1 آزمایشگاه فیزیک 1
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایشگاه مدار منطقی آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک آزمایشگاه عملیات واحد آزمایشگاه شبکه 2 آزمایشگاه فیزیک 2
آزمایشگاه بلوک و بتن تحقیقاتی آزمایشگاه ماشین آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات آزمایشگاه کنترل فرآیند مرکز نرم افزاری 1 آزمایشگاه فیزیک 3
آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته آزمایشگاه مدار الکترونیک آزمایشگاه مقاومت مصالح آزمایشگاه شیمی و مواد غذایی مرکز نرم افزاری 2  
آزمایشگاه هیدرولیک آزمایشگاه مبانی برق آزمایشگاه سیالات   مرکز نرم افزاری 3  
آزمایشگاه قیر و آسفالت   آزمایشگاه فناوری های نوین      
آزمایشگاه کیفیت خاک و آب          
آزمایشگاه محیط زیست