نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیدرولی

هیدرولیشرح درس:

آزمایشگاه هیدرولیک درس یک واحدی الزامی تخصصی است. بررسی خواص فیزیکی سیالات و از جمله آب، قانونهای حاکم بر آنها در حالت سکون و حرکت، نیروهای وارد ده بر اجسام و ساختمانها تاسیسات مختلف ناشی از وجود سیال، تجزیه وتحلیل ومحاسبه جریان درمسیرهای تحت فشار و نیز بررسی حرکت و واکنش آب در شرایط و حالتهای مختلف در کانالهای با سطح آزاد و قانونهای هیدرولیکی حاکم بر آنها، از جمله هدفهای درسهای هیدرولیک است.

 

اهداف جزئی:

آشنایی با سرفصل دروس-آشنایی و یادآوری خصوصیات سیالات-آشنایی با انواع جریان سیال در مجاری روباز - -آشنایی با انرژی مخصوص، عمق بحرانی و سرعت بحرانی در کانالهای روباز - آشنایی با حداقل انرژی مخصوص، جریان بحرانی و شرایط ایجاد جریان حداکثر-آشنایی با پرش هیدرولیکی - انرژی مخصوص، تحلیل جریان در برآمدگی ها و تنگ شدگی های موضعی در مسیر جریان- تعیین عمق بحرانی و مقطع کنترل- مفهوم نیروی مخصوص و کاربرد آن در تحلیل پرش هیدرولیکی و نیروی وارد بر دریچه- معرفی جریان یکنواخت و مفهوم مقاومت جریان و معادلات شزی و مانینگ- مقطع بهینه هیدرولیکی و طراحی کانال ها- شناخت جریان متغیر تدریجی و نیم رخ های سطح آب-         

 

 

ردیف

شماره جلسه

عنوان آزمایش

نام دستگاه مورد نیاز

توضیحات

1

جلسه اول

آشنایی با محیط آزمایشگاه و اهداف مورد نظر، ارائه مقررات و توصیه های ایمنی،  ارائه توضیحات مربوط به نحوه حضور و فعالیت در آزمایشگاه، آشنایی با نحوه ارائه گزارش کار، گروه بندی

--

 

2

جلسه دوم

ارائه توضیحات در زمینه انواع جریان در کانال ها و نمایش جریان داتمی و غیردائمی و یکنواخت و غیریکنواخت در کانال، تشریح مفهوم مدلسازی فیزیکی و هیدرولیکی و دلیل ساخت فلوم های آزمایشگاهی، آشنایی با فلوم آزمایشگاهی، اندازه گیری دبی به روش حجمی و انجام آزمایش تعیین رژیم جریان

فلوم آزمایشگاهی و دریچه

تنها دریچه موجود بر روی فلوم یک دریچه تخت کشویی می باشد و انواع دریچه ها (قطاعی)، سرریزها (لبه پهن و  اوجی)، زبری های مختلف، پارشال فلوم و حوضچه آرامش موردنیاز  است که در آزمایشگاه و بر روی فلوم موجود نیست.

3

جلسه سوم

ارائه توضیحاتی در مورد خواص سیالات مانند لزجت و فشار و انجام آزمایشات کالیبراسیون فشارسنج بوردون و تعیین لزجت سیال

فشارسنج بوردون

--

4

جلسه چهارم

ارائه مباحثی پیرامون گشتاور سیالات و انجام آزمایش تعیین مرکز سطح و گشتاور سیال در حالت مستغرق و غیر مستغرق

دستگاه گشتاور مایع

 

5

جلسه پنجم

ارائه توضیحاتی در مورد تجهیزات اندازه گیری دبی در لوله ها و انجام آزمایش روزنه

دستگاه روزنه

لوله پیتوت و کولیس نصب شده بر روی دستگاه خراب هستند.

6

جلسه ششم

تشریح  مفهوم جت و کاربرد و روابط حاکم برآن و انجام آزمایش جت

دستگاه جت

 

7

جلسه هفتم

ارائه توضیحاتی در مورد تجهیزات اندازه گیری دبی در لوله ها و انجام آزمایش ونتوری

دستگاه ونتوری

آب بندی پیزومترهای دستگاه مشکل دارد و نیاز است که دستگاه مجددا سرویس و راه اندازی شود.

8

جلسه هشتم

آشنایی با سازه های اندازه گیری جریان در کانال ها و انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری جریان با سرریز لبه تیز مثلثی و مستطیلی

فلوم کوچک همراه با سرریزهای لبه تیز مثلثی و مستطیلی

 

9

جلسه نهم

تشریح مفهوم ضربه قوچ، ارائه عکس و فیلم از این پدیده و انجام آزمایش

دستگاه ضربه قوچ

دستگاه بسیار ساده طراحی شده و تجهیزاتی جهت اندازه گیری نوسانات آب ندارد.

10

جلسه دهم

ارائه توضیحاتی در زمینه تاثیر وجود برآمدگی موضعی در جریان و انجام آزمایشات مربوط به پرش هیدرولیکی

فلوم پایه دار

سیستم تغییر شیب فلوم مشکل دارد و قابل تغییر نمی باشد. در ضمن سرریز اوجی و حوضچه آرامش نیز روی فلوم وجود ندارد.

11

جلسه یازدهم

انجام آزمایش مربوط به اندازه گیری نیروی وارد بر دریچه

فلوم پایه دار و دریچه کشویی تخت

دریچه های دیگر وجود ندارد

12

جلسه دوازدهم

حضور در آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته جهت آشنایی با تجهیزات اندازه گیری

 

 

13

جلسه سیزدهم

ارائه کار تحقیقی

 

 

14

جلسه چهاردهم

آزمون نهایی