نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

تجهیزات آزمایش‌های عملکردی:

آزمایش  تجهیزات
دستگاه UTM
مدول برجهندگی
خزش استاتیکی ودینامیکی
مقاومت و نرمی خزشی
خستگی به روش کشش غیرمستقیم
مدول برجهندگی مصالح سنگی