نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

- انجام آزمایش‌های قیر

- انجام طرح اختلاط انواع مخلوط‌های آسفالتی و ارائه فرمول کارگاهی

- انجام آزمایش‌های عملکردی مخلوط‌های آسفالتی

- مشاوره در امور مرتبط با قیر، مخلوط‌های آسفالتی و مصالح راهسازی

- انجام طرح‌های پژوهشی مرتبط با مصالح راهسازی و طراحی روسازی

- انجام آزمایش‌های پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها و صنایع در حوزه مصالح راهسازی، قیر و آسفالت

- آموزش دوره‌های قیر و آسفالت و مهندسی روسازی