سرپرست آزمایشگاه سرپرست آزمایشگاه

 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم فکس ایمیل
دکتر علیرضا غنی‌زاده سرپرست آزمایشگاه

(داخلی 38)

 ۴۲۳۳۶۹۰۱ - ۰۳۴

۴۲۳۳۶۹۰۱ - ۰۳۴ ghanizadeh@sirjantech.ac.ir
مهندس نسرین حیدرآبادی‌زاده کارشناس     n.heidarabadizadeh@gmail.com