آزمایشگاه

عملیات واحد - آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد

 

دستگاه های آزمایشگاه عملیات واحد

نام دستگاه

کاربرد

برج تقطیر

جداسازی مواد بر اساس نقطه جوش مانند جدا کردن آب و الکل

برج جذب گاز

جداسازی ترکیبات گازی با استفاده حلال مایع

خشک کن

خشک کردن ذرات جامد مرطوب

برج خنک کن

خنک کردن آب

ترازو

وزن کردن با دقت ۰.۰۱  گرم

استخرا جامد مایع

استخراج یک جز جامد به وسیله حلال مایع مانند استخراج قند از چغندر قند

استخرج مایع مایع

استخراج جز مایع به وسیله یک حلال مایع