آزمایشگاه

کنترل فرایند - آزمایشگاه کنترل فرآیندها

آزمایشگاه کنترل فرآیندها

 

دستگاه های آزمایشگاه کنترل فرایندها

نام دستگاه

کاربرد

کنترل دما

اندازه گیری دما و کنترل آن

کنترل فشار

اندازه گیری فشار و کنترل آن

کنترل دبی

اندازه گیری دبی و کنترل آن

کنترل سطح

اندازه گیری سطح و کنترل آن